fbpixel

Правила за обработка на лични данни

Обработващ на предоставените лични данни е Бригада енд Ко ООД, ЕИК 206182202 с адрес гр. София, ул. Ивац Войвода 10 , наричан по-долу „Организатор”, „Администратор“ или „Обработващ на лични данни”. Възложителят е Ови и Сари ООД с ЕИК 115675086, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, ул. Запад 50, наричан по-долу „Възложителят“. Възложителят и Организаторът осъществяват своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Участието и предоставянето на лични данни за целите на Играта се основават на доброволното съгласие на Потребителя, дадено от него/нея при предварително предоставена подходяща информация. Сайтът на Играта www.milkissgame.elitfoods.eu , наричан по-долу „Сайтът“ се управлява от Обработващия лични данни. Администратор на личните данни е Администраторът.

За да ползва www.milkissgame.elitfoods.eu , Потребителят дава доброволно съгласие за обработването на данни, съгласно таблицата по-долу. Предоставянето на определени данни, както е описано по-долу, е необходимо за ползването на Сайта. Потребителят разбира и се съгласява, че регистрацията и даденото съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни, са условие за ползване на www.milkissgame.elitfoods.eu. При регистрация на сайта Участниците дават изричното си съгласие Администраторът да обработва личните им данни (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес).
Предоставените лични данни на Потребителят ще бъдат добавени в базата данни на Администратора и ще бъдат обработвани от Обработващия лични данни. Администраторът може да използва предоставените данни за директен маркетинг, за собствени маркетинг цели, пазарни проучвания и за предоставяне на информация на Потребителя, ако за това е предоставено изрично съгласие.
Регистрацията на данни в Сайта е в зависимост от доброволното и изрично съгласие на Потребителя с обработката, извършвана от Администратора, на следните лични данни:

 

Две имена
Имейл адрес
Телефонен номер

Съхранението на посочените лични данни се осъществява от Организатора, от който Възложителят може да научи само името и имейл адреса на Потребителя. При регистрация на Сайта и приемане на Официалните правила за участие в играта, правното основание за тази обработка е за целите на легитимния интерес на Възложителя по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Обработката на данни може да продължи за не повече от 5 години или до оттегляне на съгласието на субекта на данните.

 

Информация относно правата на защита на данните на Потребителите

Възложителят и Организаторът предоставят възможността на Потребителите да поискат от Организатора информация по всяко време за обработката на данни (право на достъп), да поискат коригиране (право на коригиране), изтриване (право на изтриване) или ограничаване на обработката на данни, в случаите съгласно ОРЗД, чрез писмо, изпратено на адреса на Организатора:

 

Brigada & Co. Ltd
гр. София,
ул. Ивац Войвода 10
office@brgd.bg

Потребителите могат по всяко време и без да дължат обяснение, да оттеглят съгласието си по отношение на всякакви (отделни или всички, взети заедно) данни, обработвани от Възложителя, чрез имейл до Организатора на Сайта.
Потребителите разбират и приемат, че оттеглянето на данни, които са необходими за ползването на Сайта и/или законосъобразното искане за тяхното изтриване, може да доведе до ограничение за ползване на Сайта (освен когато Потребителят оттегля своето съгласие само за целите на директния маркетинг).
Освен това Потребителят има право да възрази и срещу обработването на лични данни.
Ако Потребителят не е съгласен с решение, взето от Възложителя въз основа на възражението, той може да подаде жалба до Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (National Authority for Data Protection and Freedom of Information) и/или българската Комисия за защита на личните данни, или по своя преценка да подаде иск в компетентния съд по адрес на Възложителя или по местожителството на Потребителя.

Контакти на българската Комисия за защита на личните данни:
Адрес: България, София 1952, бул. Цветан Лазаров № 2
Телефон: +386 1 244 37 50
Факс: + 359 (0)2 91 53 525
Имейл: dpo@cpdp.bg
Уебсайт: https://www.cpdp.bg

На посочените по-горе адреси Потребителят може да отнесе до Администратора (или до Обработващия лични данни) своите искания, декларации относно администрирането и обработването на лични данни.
Възложителят и Организаторът са на разположение на Участниците на следните контакти, за да могат те да упражнят правата си:

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Ови и Сари ООД

Гр. Пловдив

Ул. Дилянка 2А
+359 32 966 880
+359 878 997 949
+359 878 991 526

оffice@elit-p.com

 

За ОРГАНИЗАТОРА:
Бригада енд Ко ООД
Гр. София
Ул. Ивац Войвода 10
office@brgd.bg

 

В рамките на 30 дни от получаване на искане, Администраторът на лични данни трябва да даде писмен отговор на Потребителя.

 

Разкриване на лични данни

С оглед възможността за ползване на Сайта някои от посочените по-горе лични данни на Потребителите ще бъдат разкрити и на следните лица – единствено за целите и услугите на Играта:
Куриер, като подизпълнител на Организатора, за целите на доставка на поръчките, на който е възложено доставянето на наградите, и на който могат да се разкриват лични данни само на печеливши потребители.
В допълнение към горното, данни няма да бъдат разкривани на други лица без предварително уведомяване и съгласие на субекта на личните данни.

Възложителят може да променя настоящите правила. Евентуални промени или прекратяване ще бъдат публикувани на сайта на Играта  www.milkissgame.elitfoods.eu. Възложителят запазва правото си да закрие този уебсайт без предварително уведомление в случай на форсмажорни обстоятелства (включително: война, земетресение, природно бедствие или други). Възложителят има изключително право да прекрати провеждането на Играта на www.milkissgame.elitfoods.eu, ако подозира, че е налице злоупотреба или нарушение на Условия за използване или Правилата за участие е играта.